O projekcie

Celem Projektu jest wsparcie poziomu zatrudnienia osób powracających/wchodzących na rynek pracy, sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3 poprzez zniwelowanie bariery niskiej liczby placówek opiekuńczo wychowawczych typu żłobek na terenie m. Nowego Sącza do roku 2019. UMP Nowy Sącz to gmina zgłaszająca niezaspokojone potrzeby na miejsca w tego typu placówkach.

 

Grupę docelową stanowią 24 osoby powracające/wchodzące na rynek pracy (22K, 2M) z m.Nowy Sącz i pow.nowosądeckiego.

 

W ramach Projektu zostanie przystosowany lokal na żłobek, m.in. poprzez adaptację pomieszczeń oraz budowę placu zabaw zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi. Aranżacja przestrzeni i wyposażenie uwzględniać będzie potrzeby rozwojowe dzieci w różnym wieku. Działania opiekuńczo-wychowawcze realizowane będą zgodnie ze standardami usług (zał.12 do Regulaminu konkursu) przez 3 wykwalifikowanych wychowawców małych dzieci. Dla wszystkich zapisanych dzieci organizowane będą zajęcia dodatkowe z języka angielskiego, rytmiki z elementami terapii, gimnastyki korekcyjnej, Małej Akademii Informatyki, rozwój dzieci wspierany będzie przez logopedę, pedagoga, rehabilitanta/oligofrenopedagoga. Dokumentowanie pracy z dziećmi m.in. poprzez prowadzenie elektronicznych dzienników, służyć będzie lepszemu rozumieniu rozwoju dzieci przez opiekunów i rodziców.

 

Utworzony w ramach projektu Żłobek funkcjonował będzie od poniedziałku do piątku w godz. od 6:30 do 17:00 (umożliwiając powrót/wejście na rynek pracy rodzicom/opiekunom w pełnym wymiarze czasu pracy). Placówka składać się będzie z 1 oddziału, do którego uczęszczać będzie 12 dzieci (w tym dzieci z niepełnosprawnościami) w wieku od 6 miesięcy do lat 4. Dzieci zapewnione będą miały 5 posiłków, w tym jeden gorący, menu opracowane będzie przez dietetyka, z uwzględnieniem indywidualnego zapotrzebowania.

 

Rezultaty:

Liczba osób, które powróciły na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem/wychowaniem dziecka, po opuszczeniu programu–16;

Liczba os. pozostających bez pracy, które znalazły pracę lub poszukują pracy po opuszczeniu programu-7.