Rekrutacja

Proces rekrutacji podzielony jest na 2 etapy:

od 11.04.2017 r. do 21.04. 2017 r. - I etap oraz

 

II etap od 22.04.2017, który trwać będzie w sposób ciągły tzn. dokumenty rekrutacyjne przyjmowane są przez cały okres realizacji projektu.

 

DOKUMENTY REKRUTACYJNE

 

Dokumenty rekrutacyjne należy złożyć w Biurze Projektu (osobiście/pocztą/kurierem), ul. Ogrodowa 39, 33-300 Nowy Sącz

lub za pomocą formularza kontaktowego znajdującego się na stronie www.zlobek.fundacja-cp.pl

 

 

 

WARUNKI UCZESTNICTWA W PROJEKCIE
1.    W Projekcie mogą uczestniczyć osoby spełniające łącznie następujące warunki formalne:
a)    osoba deklarująca powrót/wejście na rynek pracy po przerwie związanej z opieką, czyli:
- osoba bezrobotna lub bierna zawodowo pozostająca poza rynkiem pracy ze względu na obowiązek opieki nad dzieckiem do lat 3, lub
- osoba pracująca opiekująca się dzieckiem do lat 3, będąca w trakcie przerwy związanej z urodzeniem lub wychowaniem dziecka i przebywająca na urlopie macierzyńskim lub rodzicielskim.
b)    osoba będąca rodzicem/opiekunem prawnym dziecka w wieku od 6 miesięcy do lat 3,
c)    osoba zamieszkująca w rozumieniu Kodeksu cywilnego, pracująca bądź ucząca się na obszarze realizacji projektu.

 

Szczegółowy opis rekrutacji oraz warunków uczestnictwa zawarto w Regulaminie projektu.